پایان نامه پروژه - پایان نامه های ریاضی

 

پايان نامه هاي رشته رياضي

قيمت پايان نامه هايي كه درمقابل آنها مبلغي درج نشده است 14000تومان(چهارده هزارتومان) است.به ازاي ارسال يك پايان نامه درهر رشته  و موضوعي از طرف شما به ايميل سايت، ميتوانيد يكي از پايان نامه هاي زير رابه رايگان دريافت كنيد(تبادل پايان نامه). جهت اطلاع ازنحوه دريافت پايان نامه ها اینجا را كليك كنيد

عناوين پايان نامه هاي رشته رياضي

(رياضي محض-رياضي كاربردي-آمار-علوم كامپيونر-و...)

بازسازي ساختار ژانگ –هو

توپولوژيهاي (فازي) مرتبط با يك ماشين حالت متناهي فازي

نامساوي هاي پيچشي معكوس و كاربردهاي آن در مسائل منبع حرارتي معكوس

نگاشت هاي شبه محدب در فضاهاي باناخ مختلط

نظريه نمايش در جبرهاي محدودروي نيمگروههاي وارون

زير فضاهاي پاياي فضاي برگمن

برجهاي پوستنيكف و گروههاي گوتليب فضاهاي مداري

مشخصه هاي نوع ليپشيتس براي فضاهاي برگمن

گروههاي متناهي با مركز ساز كوچك يك برگشت

شناوري كلا متنافر خمينه ها

ارائه مدل رياضي براي مسئله زمانبندي جريان كارگاهي انعطاف‌پذير در محيط فازي

نظريه پيمانه- مدلهاي از نظريه ريسمان (پواسون)

مدولها، فضاهاي ريس، و صورت بدون نقطه دوگان كاكوتاني- پايان نامه دكتراي تخصصي-قيمت28000تومان(بيست و هشت هزار تومان)فقط فروش

طيف ميانگين هاي انتگرالي و تابع بسل تعديل شده از مرتبه صفر

نقش مجموعه هاي كانتور در دستگاههاي ديناميكي

رفتار‏-M‏انژكتيوي در رسته ها

بهترين تقريبهاي، همزمان در فضاهاي ضرب تانسوري

پيوستگي خودكار ضعيف ستاره در دوگان جبرهاي عملگر و كاربرد آنها

ساختار كلي جبرهاي ديكسون در پيمانه يك عدد اول فرد

قاب هاي مخلوط و فرآيند پخش

كمر و عدد رنگي كسري گرافهاي مسطح

برازش نمايي روشهاي نيومرو

مقايسه روش هاي ابرشكف و فرا ضمني براي حل عددي مسائل مقادير اوليه

تعيين توالي رشته هاي ‏DNA‏ با روش هيبريداسيون

اجتناب از الگوها در تركيبات واژگان

توپولوژيهاي (فازي) مرتبط با يك ماشين حالت متناهي فازي

اسپينورها و رابطه آن با جبر جردان

بيشينه سازي تامين تقاضا در شبكه هاي جريان چندكالايي

بررسي ديناميكي شبكه هاي عصبي

مسئله معكوس شامل معادله هذلولي به معناي تيخانوف

مطالعه‌ي تقريب مدول ها به وسيله‌ي مدول‌هاي تصويري گرنشتاين

مدول هاي هم متناهي و كوهمولوژي موضعي

بررسي سيستمي آموزش با استفاده از شبكه‌هاي پتري

زيرجبرهاي كارتان از جبرهاي لي روي ميدان هاي كوچك

طراحي رشته‌هاي ‏DNA‏ براي محاسبات مولكولي

انديس ‏PI‏ نانو لوله‌هاي ‏SC4C8[q,2p]‏ پوشيده شده با‏C4‏ و ‏C8

برد عددي عملگرهاي تركيبي اتومورف

آموزش مشاركتي به كمك رايانه در آموزش رياضي

جوابهاي دقيق در گرانش ديلاتوني

بررسي بدفهمي‌هاي رياضي دانش آموزان دوره راهنمايي

نظريه نقطه ثابت و كاربرد آن براي معادلات انتگرال

بررسي توابع محدب غير كران دار روي گوي يكه در ‏Cn

بررسي الگوريتم هاي مقياس بندي در مسائل ماكزيمم جريان

فشردگي حقيقي و قضاياي باناخ-استون

دستگاه معادلات با مشتقات جزئي بيضوي با شرايط مرزي هيلبرت

مدلسازي بازيابي در استدلال تمثيلي

يافتن جفتهاي ماكزيمال با فاصله محدود

جبرهاي پروتومدولار توپولوژيكي

تحليل انتقادي نظريه نگرش و انگيزه گاردنر

روش موجك-گالركين در حل معادلات كولموگروف

خوشه بندي الگوهاي نقطه اي فضايي

مسيريابي بهينه در گراف هاي منتظم مداري

نمايه هاي دسترس پذيري سيستم هاي خطي مثبت

جايگاه استدلال و اثبات در آموزش رياضيات مدرسه اي

مربعات سرشت‌ها و گروه‌هاي متناهي

اصل تغييرات اكلند در بعضي فضاهاي متريك و كاربردهاي آن

پوشش و دوباره‌سازي گراف‌هاي كنش

مطالعه‌اي در سري تواني موضعا خارج قسمتي در جبر جابجايي باناخ و فرشه

روش رونگ كوتانيستروم مبتني بر كالوكيشن و كاربرد آن در مسائل فيزيكي

نامساوي‌هاي هادامارد براي توابع شبه محدب

نامساوي از نوع بواس بلمن در فضاهاي 2 ضرب داخلي

نمايش گروههاي موضعا فشرده روي فضاهاي ‏QSLp‏ و ‏_p‏ آنالوگ جبرهاي فوريه اشتيلتيس

تجزيه تصويري و شمول نگاشتهاي تحليلي بين فضاهاي باناخ

خاصيت گروتنديگ در حاصلضرب هاي تانسوري تصويري و شمول از فضاهاي باناخ

بحثي پيرامون رابطه درون يابي حقيقي و مختلط در فضاهاي شبه باناخ

فرمول هاي انتگرال گيري گاوس براساس اتحادهاي اويلر

بهترين تقريب به وسيله مجموعه هاي پاييني و كاربردهاي آن

بحثي پيرامون دورترين نقاط در فضاهاي متريك

استفاده از اسپلاين ها در حل عددي مسائل مقدار مرزي مرتبه چهارم

حل دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل معمولي سخت با روش تجزيه آدوميان

روش ‏GMRES‏ بهبود يافته براي حل دستگاه هاي خطي بزرگ تنك

موجك هاي اسپلايني در ‏e2(Z)

يك فرم بسته كنترل بهينه براي سيستم هاي خطي با ديركردهاي حالت

متعامد بودن در فضاهاي ماتريسي و كاربرد آن در نظريه تقريب

خاصيت دانفورد- پتيس جايگزين روي حاصل ضرب هاي تانسوري

استفاده از توابع والش براي حل معادلات انتگرالي

نامساوي هاي ماتريسي خطي و كاربردهاي آن در كنترل

استفاده از اسپلاين ها در حل عددي دستگاه مسائل مقدار مرزي

بررسي مترويدهاي پايه‌اي و معرفي برخي خواص آن

زير كلاسهاي خاصي از توابع چندارز وابسته به خانواده‌اي از عملگرهاي خطي

گروههاي متناهي ‏G‏ با خاصيت

ميانگين پذيري و ميانگين‌پذيري ضعيف جبرهاي باناخ مثلثي

پيوستگي خودكار در جبرهاي باناخ و جبرهاي فرشه

گروههاي متناهي كه داراي زير گروه آبلي نرمال مقدماتي از مرتبه 8 نيستند

دورهاي حذف شدني از گراف

خاصيت دو گاوت روي‏_C*‏ جبرها و‏_JB*‏ سه گانه‌ه

طرح هاي تقسيم راز و شناسايي متقلب ها

بررسي دانش جبري معلمان رياضي دورة راهنمايي,

تحليل مخاطره‌هاي رقيب توام با پوشيدگي

خوشه‌بندي الگوهاي نقطه‌اي فضايي

حل دستگاه‌هاي ديناميكي با اسپلاين‌هاي مثلثاتي مكعبي

تعميم نامساوي سيمونز و كاربردهاي آن

در باب قضاياي نقطه ثابت براي كلاسهاي جديد از نگاشتهاي چند مقداري

پايداري نگاشت‌هاي تقريبا جمعي

بررسي و مقايسه جوابهاي عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با استفاده از روش‌هاي تجزيه آدومين و تعميم ميلن

توپولوژي گروههاي بنيادي

روش‌هاي برونيابي براي محاسبه ‏Page Rank

آناليز رگرسيون خطي فازي- پايان نامه دكتراي تخصصي-قيمت28000تومان(بيست و هشت هزار تومان)فقط فروش

حل مسائل برنامه‌ريزي چند هدفي به وسيله برنامه‌ريزي آرماني

بهينه سازي روي ساختارهاي جبري مرتب-  پايان نامه دكتراي تخصصي-  قيمت28000تومان(بيست و هشت هزار تومان)فقط فروش

نگهدارنده‌هاي برخي از روابط مهادينگي -  پايان نامه دكتراي تخصصي-  قيمت28000تومان (بيست و هشت هزار تومان) فقط فروش

يك روش براي حل مسئله واگذاري مشكك

ارايه مدلي رياضي براي تعيين چگونگي عملكرد آنزيم در نوتركيبي DNA

خاصيت گسترش ايده آل نيم گروه ها

حل مسائل با مقدار مرزي در فضاي سوبولف

بررسي سيستمي آموزش با استفاده از شبكه‌ هاي پتري

ابر MV – جبرها - پايان نامه منتخب و جامع در مقطع دكتراي تخصصي-  قيمت56000تومان (پنجاه و شش هزار تومان) فقط فروش

بررسي پاسخ‌هاي استاتيك جايگزيده و پرويوديك معادله‌ي سينوسي گوردون دو گانه

ارزيابي روشهاي حل مساله ماكزيمم جريان K- مسيري

كدهاي هندسي

ايده‌آلهاي تك جمله‌اي با تحليل آزاد خطي

گروه خود ريختي‌هاي برخي‏-P ‏ گروه‌هاي متناهي- پايان نامه دكتراي تخصصي-  قيمت20000تومان (بيست هزار تومان) فقط فروش

تعيين برخي گراف‌ها با استفاده از طيف آنها

نيم گروه‌هاي آبلي جزيي

حل مسائل مقدار مرزي مراتب بالا به روش تجزيه آدوميان

حل عددي معادلات انتگرال ولتراي به طور ضعيف منفرد

قاب‌هاي فضاهاي باناخ

مروري بر همريختي هاي روي شبه حلقه‌هاي توپولوژيك

ابر گروه‌هاي نوع ‏U

گراف‌هاي كيلي كمان-انتقالي

مباحثي در ‏MV -‏ مدول‌ها,

اندازه‌هاي فازي پوچ جمعي بر روي فضاهاي متريك

خاصيت دانفورد - پتيس جايگزين در فضاهاي باناخ,

تبديل نمايي دوگانه در روش هم محلي سينك و كاربردهاي آن

كنترل بهينه سيستمهاي همراه با دير كرد زماني

زير فضاهاي كامل شده متعامد در فضاي باناخ

حلقه‌هاي نيم تميز

بررسي خود-كارآمدي معلم و نقش آن با خود -گرداني و پيشرفت درس رياضي دانش‌آموزان

بررسي ميزان انطباق روشهاي تدريس توصيه شده در كتابهاي راهنماي معلمان رياضي

بررسي پديده ديفيوژن يك و دو بعدي

ابر‏K‏- ايده آلهاي استلزامي مثبت و جابجايي دوگان

ايدآل‌هاي جبرهاي ليپشيتس توابع تحليلي

امكان‌سنجي براي استفاده از نرم افزار ‏MATLAB‏ در درس رياضي 2 دانشگاهي

تشخيص نشدني بودن يك شبكه جريان و ترميم يك شبكه نشدني -  پايان نامه جامع با مطالبي نو و مفيد ، در مقطع دكتراي تخصصي-  قيمت56000تومان(پنجاه و شش هزار تومان)فقط فروش

بازسازي هاپلوتايپ از روي قطعات ‏SNP

مدولهاي هاف و هندسه ديفرانسيل ناجابجايي

عدد احاطه‌اي اكثريت در گراف‌ها

الگوهاي تعميم يافته مدل پاسخ تصادفي شده

انحناي ريچي و زيرخمينه هاي مينيمال غوطه ور شده ي كره

نگاشت گاوس و دومين فرم اساسي رويه ها در فضا

برد عددي عملگرهاي تئوپليتز

گروههاي پوچ توان تعميم يافته

روش‌هاي تصويري بلوكي براي دستگاه‌هاي خطي

ديناميك مغز

زير فضاهاي تابعي باناخ L1 از اندازه‌برداري و فضاهاي ارليس وابسته

حلقه‌هاي استنلي-رايزنر بوكسبام

آناليز كارايي: رتبه‌بندي، مرز كارايي درجه دوم، مساله تخصيص چند هدفي - پايان نامه دكتراي تخصصي-  قيمت20000تومان(بيست هزار تومان)فقط فروش

كوهمولوژي موضعي و همومورفيسم‌هاي محض

مدول ها با همريختي هاي بسيار

محاسبه مراكز فراگستري

برد عددي عملگرهاي تئوپليتز

گراف‌هاي دو بخشي شامل هر جفت دور ممكن,

رزلوشن‌هاي انژكتيو ويكدست مينيمال مدول‌ها روي حلقه‌هاي گرنشتاين

فضاهاي تجزيه و ضربگرهاي فوريه‌ي فضاهاي a –مدولاسيونش -  پايان نامه دكتراي تخصصي-قيمت28000تومان(بيست و هشت هزار تومان)فقط فروش

ايده‌الهاي اول وابسته و هم متناهي مدولهاي كوهمولوژي موضعي

نگاشت‌هاي حافظ طيف ضربي روي جبرهاي تابعي

اصول دوگانگي در نظريه قابها

منظم‌بودن آرنز جبر عملگرها روي فضاي باناخ

كارايي هزينه و درآمد و شاخصهاي بهره‌وري مالمكوئيست براي داده‌هاي فازي

ميانگين،ريشه‌هاي تاريخي و تحولات آن

بهينه‌سازي روي مجموعه كاراي مساله برنامه‌ريزي خطي چند هدفه پارامتري

نگرشي جديد بر توابع چند مقداري تحليلي

محك‌هايي براي حلقه‌هاي گورنشتاين

آنتروپي و نقاط دوره‌اي نگاشت‌هاي متعدي

مباحثي در مخروط‌هاي موضعا محدب

قاب‌هاي فضاهاي باناخ,

بازيابي يك خمينه با تانسور متري داده شده

ديدگاه جديدي از روش تحمل در تحليل حساسيت برنامه ريزي خطي

ارزيابي اعتمادپذيري شبكه‌هاي جريان تصادفي

روشي با دقت بالا براي حل عددي معادلات انتگرال فردهلم با هسته ناپيوسته

بررسي الگوريتم‌هاي موازي تطابق رشته‌ها

بررسي الگوريتم‌هاي موازي تطابق رشته‌ها

مطالعه روش‌‌هاي تك گامي A - پايدار براي حل عددي معادله ديفرانسيل

كلاس پوچتواني حلقه‌هاي لي با اتومورفيسم‌هاي بدون نقطه ثابت

گروه خودريختي‌هاي چند حوزه مختلط از نظر توپولوژيك

جبرهاي لي با تعداد كمي مركز ساز

مرحله اول دوگان با انواع متغيرها

نيم گروه كلاسي دامنه هاي پروفر

مدل‌بندي خطاي پاسخ در آمارگيري‌ها  -  پايان نامه دكتراي تخصصي- قيمت28000تومان (بيست و هشت هزار تومان)فقط فروش

معرفي گراني كوانتوم حلقوي

رتبه ماتريس مجاورت گرافها

سيستمهاي ديناميكي نسبي و كاربردهاي آن در سيستمهاي زيستي -  پايان نامه دكتراي تخصصي-قيمت28000تومان (بيست و هشت هزار تومان) فقط فروش

بازده به مقياس در توليد پوششي داده‌ها

نگاشتهاي تركيبي وزين و N- فشرگي روي ( C(X

بهترين تقريب به وسيله تركيبات خطي توابع مشخصه نيم فضاها

روش رونگ كوتانيستروم مبتني بر كالوكيشن و كاربرد آن

بررسي وجود تراكم در سيستم‌هاي تصادفي با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها

قطر گراف‌هاي مقسوم عليه مشترك

حل معاملات انتگرالي ولترا- همرشتاين غير خطي با استفاده از توابع هارگويا شده

وجود موجكها براي ماتريسهاي اتساعي گسترش ناپذير

وارونهاي تعميم يافته و يكمتريهاي جزئي

بهترين تقريب و t - بهترين تقريب

بررسي پايداري و مرتبه در روشهاي پيوندي-BDF براي حل عددي معادلات ديفرانسيل

پريشيده كردن ماتريسهاي - M بوسيله روشهاي ABS و كاربردهاي آن

انشعاب و شاخه شدن تعادلها در ميدانهاي برداري همتغيير بازگشت پذير

G - ساختارهاي كاهشي و مشتقات لي

بررسي صلبيت سطوح آفين

سيستم‌هاي ريشه آفين تعميم يافته

فضاهاي ( Lp ( W يكنواخت

آزمون‌هاي فرض‌ها در محيط فازي -  پايان نامه دكتراي تخصصي- قيمت28000 تومان (بيست و هشت هزار تومان) فقط فروش

اسپكتروم‌هاي متقارن

مشخص سازي توزيع‌هاي طول عمر با استفاده از آنتروپي ديناميك

ميانگين‏‎‎‏پذيري با ضرب فشرده و تعميمي از مفهوم ميانگين‏‎‎‏پذيري

جبر لي آزاد و پايه‌هاي گروبنر براي آن

ضريب همبستگي از ديدگاه گوناگون

حل مسائل برنامه ريزي خطي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي

بررسي مدولهاي هم‏‎‎‏متناهي نسبت به يك ايده‌آل

الگوريتم‌هاي تركيباتي زماني چند جمله‌اي براي مسئله گردش تعميم يافته

عناوين پايان نامه هاي ديگري به زودي در وب سايت قرار مي گيرد

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۸۸ساعت 14:3  توسط   | 

 
پذیرش تحصیلی تحصیل درکانادا هند ترکیه بورس تحصیلی مالزی پذیرش تحصیلی تحصیل درکانادا هند ترکیه بورس تحصیلی مالزی پذیرش تحصیلی تحصیل درکانادا هند ترکیه بورس تحصیلی مالزی پذیرش تحصیلی تحصیل درکانادا هند ترکیه بورس تحصیلی مالزی